Ενημέρωση επενδυτών - άρθρο

  • Aa
επιστροφή

Σύσταση Δ.Σ. σε σώμα

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 εδ. 4 και 4.1.3.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τα άρθρα 6 και 10 του ν. 3340/2005 και τα άρθρα 2 και 3 της Απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 29ης Μαΐου 2017, εξέλεξε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του τον κ. Παπαδάκη Πέτρο του Βασιλείου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους κ. Φρουζή Κωνσταντίνου, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι λήγουσα την 22.6.2021. Η ανωτέρω αντικατάσταση μέλους θα ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή  Γενική Συνέλευση των μετόχων προς έγκριση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 18 παρ.7 του Κ.Ν. 2190/1920 και του καταστατικού της εταιρείας. Κατόπιν της εκλογής του νέου μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:


1) Εμμανουήλ Δομαζάκης του Στυλιανού, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Remaining Time-0:00

Fullscreen

Unmute

2) Κωνσταντίνος Δομαζάκης του Στυλιανού, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

3) Ελένη Δομαζάκη του Στυλιανού, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

4) Πέτρος Παπαδάκης του Βασιλείου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

5) Βασίλειος Βουμβουράκης του Μανούσου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

6) Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης του Γεωργίου, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

7) Ανδρέας Μερίκας του Γεωργίου, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

επιστροφή