Ενημέρωση επενδυτών - άρθρο

  • Aa
επιστροφή

Οικονομικό Ημερολόγιο 2018

Οικονομικό Ημερολόγιο 2018

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. («η Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2018:

Ανακοίνωση Ετησίων Αποτελεσμάτων έτους 2017:                        Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018 

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2017 θα αναρτηθεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις  ιστοσελίδες  της Εταιρείας (www.cretafarm.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) μετά το κλείσιμο της Συνεδρίασης του Χ.Α.                                 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 2018:                     Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει πρόταση προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.


επιστροφή