Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών

  • Aa

Ο κώδικας δεοντολογίας της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ για προμηθευτές (εφεξής, κώδικας) ορίζει τα ελάχιστα πρότυπα ηθικής και υπεύθυνης συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται από τους προμηθευτές που συνεργάζονται με τον όμιλο ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ κατά την συνήθη πορεία των εργασιών του.


 Ο Όμιλος ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιεί τις αρχές του κώδικα, έτσι ώστε οι προμηθευτές να γνωρίσουν και να κατανοήσουν αυτόν και να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την τήρηση του. Ο Κώδικας ο οποίος βασίζεται στις ακόλουθες γενικές αρχές πρέπει να εφαρμόζεται από όλους τους προμηθευτές τόσο προϊόντων όσο και υπηρεσιών:


1. Όλες οι προμήθειες/υπηρεσίες που πραγματοποιούνται από τον όμιλο ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ αναπτύσσονται υπό το πλαίσιο μιας ηθικής και υπεύθυνης προοπτικής,


2. Όλα τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διατηρούν, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε είδος απασχόλησης, οικονομικής, κοινωνικής και / ή βιομηχανικής σχέσης με τη ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, αντιμετωπίζονται δίκαια και με αξιοπρέπεια.


3. Όλες οι δραστηριότητες της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ διεξάγονται με έναν τρόπο που κατά βάση σέβεται το περιβάλλον,


4. Όλοι οι κατασκευαστές και προμηθευτές (που δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ) συμμορφώνονται πλήρως με αυτές τις δεσμεύσεις και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι τα πρότυπα που παρατίθενται στον κώδικα τηρούνται.


Διαβάστε τον κώδικα εδώ